YILMAZ MAKİNE “COVİD-19”
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ


 

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, CCTV kamera kayıtları, araç plakası, HES kodu bilgisi, risk değerlendirme bilgisi, ateş bilgisi, genel sağlık durumu ve benzeri sağlık verisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yılmaz Makine San. ve Tic. A.Ş (“ŞİRKET”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; bina, tesis yerleşkeleri ve işin, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, olası yaygın hastalık ve virüslere karşı önlem alınması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 

c) Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.
 

d) Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarımı, cihaz, sağlık taraması yolu ile toplanan kişisel verileriniz; belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, verilerinizi işleme amacımıza sebep yasal düzenlemeler ile kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun’un 6. Maddesinde öngörülen hukuki sebeplere dayanılarak otomatik, kısmen otomatik veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.
 

e) Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak,6698 Sayılı  Kanun 11. Maddede yer alan ve aşağıda kısaca belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.yilmazmachine.com.tr   web adresinde yer alan İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; yilmazmakine@hs02.kep.tr  KEP adresimize yapacağınız başvuru ile, Bağlantı veri sorumlusu@yilmazmachine.com.tr e-mail adresimize; mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresiniz vasıtasıyla ileteceğiniz başvuru ile yahut ilgili form ile Bağlantı Taşdelen Mah. Atabey Cad.No:9-1 Çekmeköy - İSTANBUL adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru ve noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6698 Sayılı  Kanun’un
 • 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 • PVC
 • Alüminyum
 • Hırdavat