Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

YILMAZ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

Veri sorumlusu sıfatıyla Yılmaz Makine San. Ve TİC. A.Ş. (“ Yılmaz Makine ”) olarak bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini 7.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uygun olarak işliyor, muhafaza ediyoruz.

Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel veri olarak kabul edilmez. (KVKK md 3/I (ç)) Özel nitelikte kişisel veri ise:Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Yılmaz Makine kişisel verileri Kanuna uygun şekilde, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymak şartı ile ve Kanun’ un alınmasını öngördüğü bütün idari ve teknik önlemleri almak, aktarılmasını yine Kanun’ un belirlediği şartlara uygun olmak şartı ile yapmak üzere işlemektedir.

YILMAZ MAKİNE TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Yılmaz Makine , veri sahibinin açık rızasıyla ve   KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda Yılmaz Makine Kişisel verilerin korunması Gizliliği İmhası Hakkında politikasını’ na uygun olarak aşağıda belirtilen türde veriler Yılmaz Makine  tarafından işlenebilmektedir:

Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,biyometrik veriler dahil özel nitelikli kişisel veriler, ( etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri )( KVKK 6 )
Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler,
Yılmaz Makine ile  elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler,
Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
Yılmaz Makine’ ye  iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair veriler ile Yılmaz Makine  ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü veri,
İşyeri Güvenliğine ilişkin güvenlik amaçlı görüntülü ve yazılı kayıtlar,
İşçi ve İş Sağlığına yönelik veriler,
Tedarik sürecinde, süreç içinde faaliyet için gerekli veriler,
Tahsilat ve fatura düzenlenmesi için gerekli veriler,
İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.                                                                            
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, İnsan Kaynakları prosedürlerinin yerine getirilmesi, şirket ürün ve kurumsal tanıtımının yapılması  niyeti ile edinilir. Yılmaz Makine Kişisel verilerin korunması Gizliliği İmhası Hakkında politikasını oluşturmuş ve hem web sayfasında hem diğer şekillerde duyurumunu yapmıştır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz  KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Yılmaz Makine, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin topluluk şirketleri,  Yılmaz Makine’ nin projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar,bayileri,  iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI VE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait  yerleşkelerin güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, bilgilendirmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aktarımın yapılabileceği Yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

Yılmaz Makine ve Yılmaz Makine hissedarlarına ait diğer şirketlere
Yılmaz Makine Hissedarlarına
Bayilerimize
Satın alınan ve kullanılan ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına,
Yurt içi ve yurt dışında fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem fiziki ortamda hem dijital ortamda muhafaza altında tutulması, sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanması için alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçiler ve alt yüklenicilere,
Yetkili kılınan vekil veya temsilcilere,
Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere,
Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilere, özel kişilere                                                                               
VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

KVKK’ nun 11’İnci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
 

KİŞİSEL  VERİ SAHİBİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEM VE ŞEKLİ:

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;
1. Başvuru sahibi, şahsen Taşdelen Mah. Atabey Cad. No:9 Çekmeköy - İSTANBUL / TÜRKİYE şirket adresine  başvuru talebini KVKK 13 uyarınca yukarıdaki açıklamaları içerir şekilde doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.
2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine tebligat çekebilir tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ibaresi eklenmelidir.
3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta yilmazmakine@hs02.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile başvuru yapabilir.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna Yılmaz Makine internet sitesinden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler Yılmaz Makine internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak Yılmaz Makine  internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Yılmaz Makine  değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

  • PVC
  • Alüminyum
  • Hırdavat